Декларування доходів 2020.

1 січня 2020 року набули чинності зміни до статей 46 і 52 Закону України «Про запобігання корупції», внесені Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції», який набув чинності 18 жовтня 2019 року.

Зміни щодо процесу декларування:

1) Виключається обов’язок подання декларацій громадськими активістами – фізичними особами, які займаються антикорупційною діяльністю;

2) зменшено перелік випадків, у яких зобов’язані подавати декларації, для представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних комісій, громадських рад, рад громадського контролю тощо;

3) змінено норму щодо подання виправленої декларації.

Так, встановлюється, що декларант протягом семи днів після подання декларації має право подати виправлену декларацію не більше трьох разів.

(Ці зміни вводяться в дію з 1 січня 2020 року)

Розширюється перелік відомостей, який декларант має подавати щодо себе і членів сім’ї.

Так, декларант зазначає відомості про:

— прізвище, ім’я, по батькові:

— число, місяць і рік народження;

— реєстраційний номер облікової картки платника податків;

— серію та номер паспорта громадянина України;

— унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї;

— зареєстроване місце їх проживання;

— місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб’єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію;

— місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби);

— займану посаду, або посаду, на яку претендує;

— категорію посади (якщо така є) суб’єкта декларування;

— належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

— відомості, пов’язані із юридичними особами, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї, — трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї;

— нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, криптовалюти.

Внесено деякі уточнення до поняття «члени сім’ї». Так, до членів сім’ї додатково віднесено дітей зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття — незалежно від спільного проживання із суб’єктом.

Додається ще один блок відомостей, які зазначатимуться в декларації.

Так, підлягають декларуванню банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, в яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфу, осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї.

Додається вимога щодо декларування фінансових зобов’язань членів сім’ї декларанта.

Скасовується норма щодо обов’язковості декларування фінансових зобов’язань, розмір яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року;

Додається норма про те, що дані про об’єкт декларування, який перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

Вводиться норма про те, що під час заповнення декларацій та подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.

Вносяться зміни щодо підстав подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані та звужується коло декларантів, на яких поширюється вимога щодо подання таких повідомлень, а саме:

– під суттєвими змінами у майновому стані суб’єкта декларування, крім отримання доходу, придбання майна, розумітиметься здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів;

– положення щодо подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону.

 

ПАМ’ЯТКА
ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ДЕПУТАТАМИ ….

Згідно підпунктів б) та в) пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме: депутати місцевих рад, посадові особи місцевого самоврядування.

Згідно доповненої статті 59-1 (Конфлікт інтересів) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснення контролю за дотриманням вимог з конфлікту інтересів серед депутатів та керівництва в районній раді, здійснення надання зазначеним особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену відповідною радою. Згідно рішення …….. ради від 12.11.2015 №5 «Про затвердження Положення про постійні комісії ………….. ради сьомого скликання» нею є постійна комісія районної ради з питань Регламенту, депутатської діяльності та етики, гласності, правопорядку. (визначено відповідальну особу, на яку покладено повноваження щодо контролю та надання консультацій і роз’яснень для депутатів з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів)  

У зв’язку з вищевикладеним, для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у депутатів місцевих рад, законодавством встановлено ряд обмежень та зобов’язань, що визначені розділом V (ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ) Закону України «Про запобігання корупції» та в статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Крім того, рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 14.07.2016 №2 затверджені Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб. 

Для того щоб, приватні інтереси не заважали приймати об’єктивні та неупереджені рішення, існує процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, яка звільняє рішення від впливу приватних інтересів:

 1. Вживати заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів.
 2. Повідомити про конфлікт інтересів в разі його виникнення.
 3. Не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах конфлікту інтересів.
 4. Врегулювати конфлікт інтересів.

Для депутатів місцевої ради:

Кому повідомляти:

 1. НАЗК
 2. Профільна депутатська комісія
 3. Призначена особа, відповідальна за консультації та контроль

Під час пленарного засідання місцевої ради депутати:

 1. В ситуації потенційного чи реального конфлікту інтересів депутати можуть брати участь в розгляді та прийнятті радою рішення лише після того, як публічно заявлять про конфлікт інтересів (якщо такий наявний).
 2. Запис про публічну заяву про КІ має бути занесений до протоколу засідання ради.
 3. Оголошення здійснюється під час засідання ради, до початку розгляду питання, у вирішення якого є приватний інтерес.

Робота депутатів у складі профільної депутатської комісії.

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів при роботі в складі профільної депутатської комісії місцевої ради, заборонено брати участь в прийнятті рішень цим органом.

Це означає, що депутату заборонено брати участь у підготовці документів для прийняття для прийняття рішення, комісії заборонено враховувати депутата для визначення кворуму, а депутату заборонено голосувати при розгляді цього питання.

 

 1. Не брати участь в підготовці питання.
 2. Не брати участь в обговорення питання, в якому є КІ.
 3. Не брати участь в голосуванні.
 4. Заява.

Строки:

 1. Повідомляти про конфлікт інтересів необхідно не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли депутату стало відомо про конфлікт інтересів, або коли депутат мав дізнатись про конфлікт інтересів.
 2. Про конфлікт інтересів депутата може повідомити будь-який інший член комісії, або учасник засідання, якого стосується питання.
 3. Заява депутата про конфлікт інтересів заноситься до протоколу засідання комісії.

Відповідальність:

Адміністративна відповідальність

 1. неповідомлення особою про наявність конфлікту інтересів — від 1700 до 3400 грн.
 2. вчинення дій чи прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів — від 3400 грн до 6800 грн.
 3. повторне вчинення протягом року після накладання аналогічного стягнення — від 6800 до 13600 (+ позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на рік).

 

З пам’яткою ознайомлений: