Повноваження ради

Повноваження Смолінської селищної ради встановлюється

 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» статті 26.

 

Стаття 26.  Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад
1. Виключно  на  пленарних  засіданнях  сільської,  селищної, міської ради вирішуються такі питання:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення  і  ліквідація  постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3)  утворення  виконавчого  комітету  ради,  визначення  його чисельності,  затвердження  персонального складу; внесення змін до складу  виконавчого  комітету та його розпуск; { Щодо зупинення та відновлення  дії пункту 3 додатково див. Закони N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007 }

4)  обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку,  передбаченому  цим  Законом;  (  Пункт  4 частини першої статті 26 в редакції Закону N 2554-IV ( 2554-15 ) від 21.04.2005 )

5)   затвердження   за   пропозицією  сільського,  селищного, міського  голови  структури  виконавчих  органів  ради,  загальної чисельності  апарату  ради  та її виконавчих органів відповідно до типових  штатів,  затверджених Кабінетом Міністрів України, витратна  їх  утримання;  { Пункт 5 частини першої статті 26 із змінами, внесеними  згідно  із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 — зміну  визнано  неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Щодо зупинення та відновлення дії пункту 5 додатково див. Закони N  489-V  (  489-16  )  від  19.12.2006,  N  749-V  ( 749-16 ) від 15.03.2007 }

6) утворення  за  поданням  сільського,  селищного,  міського голови інших виконавчих органів ради;

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його  виконання  з урахуванням вимог статті 32 Закону України «Про засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської
діяльності»  (  1160-15  );  { Пункт 7 частини першої статті 26 із змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }

8) заснування засобів масової  інформації  відповідної  ради, призначення і звільнення їх керівників;

9) заслуховування  звіту  сільського,   селищного,   міського голови  про  діяльність  виконавчих  органів  ради,  у  тому числі щорічного  звіту  про  здійснення  державної регуляторної політики
виконавчими  органами  відповідної  ради; { Пункт 9 частини першої статті  26  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }

10) прийняття рішення  про  недовіру  сільському,  селищному, міському голові;

11) заслуховування  звітів  постійних   комісій,   керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

12) заслуховування  повідомлень  депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

15) скасування  актів  виконавчих  органів   ради,   які   не відповідають   Конституції   чи   законам   України,  іншим  актам законодавства,  рішенням відповідної ради,  прийнятим у  межах  її
повноважень;

16) прийняття   рішення    щодо    дострокового    припинення повноважень  сільського,  селищного,  міського  голови у випадках, передбачених цим Законом;

17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

19) прийняття   відповідно   до   законодавства  рішень  щодо організації проведення референдумів та виборів  органів  державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського
голови;

20) прийняття  рішень  про  наділення органів самоорганізації населення  окремими  власними  повноваженнями  органів   місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

21) прийняття  рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій,  інших форм добровільних  об’єднань  органів  місцевого самоврядування та про вихід з них;

22) затвердження    програм     соціально-економічного     та культурного  розвитку  відповідних  адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

23) затвердження  місцевого бюджету,  внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

24)  встановлення  місцевих  податків  і зборів відповідно до Податкового  кодексу  України  (  2755-17  );  {  Пункт 24 частини першої  статті  26  в  редакції  Закону  N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

25)  утворення  цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;  (  Пункт  25  частини  першої  статті 26 в редакції Закону N 2813-IV ( 2813-15 ) від 06.09.2005 )

26)  прийняття  рішень  щодо  здійснення місцевих запозичень; {  Пункт  26 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }

27)  прийняття  рішень  щодо  передачі  коштів з відповідного місцевого бюджету; { Пункт 27 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }

28) прийняття  рішень  щодо  надання  відповідно  до  чинного законодавства  пільг  по  місцевих  податках  і  зборах,  а  також земельному  податку;  {  Пункт  28  частини  першої  статті  26 із змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

29) встановлення для підприємств,  установ та організацій, що належать   до  комунальної  власності  відповідних  територіальних громад,  розміру частки  прибутку,  яка  підлягає  зарахуванню  до
місцевого бюджету;

30) прийняття рішень щодо  відчуження  відповідно  до  закону комунального майна;  затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності,  які не  підлягають
приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів  права  комунальної  власності;  вирішення   питань   про придбання  в  установленому законом порядку приватизованого майна,
про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у   процесі   приватизації,   договір   купівлі-продажу   якого  в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання
у  концесію  об’єктів  права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та  організацій  комунальної  власності відповідної територіальної
громади. ( Пункт 30 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-XIV ( 997-14 ) від 16.07.99 )

Реорганізація  або  ліквідація  діючих комунальних дошкільних навчальних  закладів,  а  також  дошкільних  навчальних  закладів, створених   колишніми   сільськогосподарськими   колективними   та
державними    господарствами,    допускається   лише   за   згодою територіальної  громади (загальних зборів) села, селища, міста або на  підставі результатів місцевого референдуму; ( Пункт 30 частини першої  статті 26 доповнено абзацом згідно із  Законом  N 2628-III ( 2628-14 ) від 11.07.2001 )

31) прийняття  рішень  про  передачу  іншим  органам  окремих повноважень  щодо  управління майном,  яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади,  визначення меж  цих
повноважень та умов їх здійснення;

32) створення  у  разі  необхідності  органів  і  служб   для забезпечення  здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних   проектів   або   спільного   фінансування   (утримання) комунальних   підприємств,   установ  та  організацій,  визначення повноважень цих органів (служб);

33) вирішення   відповідно   до   законодавства   питань  про створення   підприємствами    комунальної    власності    спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

34) вирішення  відповідно  до   закону   питань   регулювання земельних відносин;

35)  затвердження  ставок  земельного  податку  відповідно до Податкового  кодексу  України (  2755-17  );  { Пункт  35  частини першої  статті  26  в  редакції  Закону  N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого  значення,а також про скасування такого дозволу;

37) прийняття рішень про  організацію  територій  і  об’єктів природно-заповідного  фонду місцевого значення та інших територій, що  підлягають   особливій   охороні;   внесення   пропозицій   до відповідних  державних  органів щодо оголошення природних та інших об’єктів,  що мають екологічну,  історичну,  культурну або наукову цінність,   пам’ятками   природи,   історії   або   культури,  які охороняються законом;

38) надання  відповідно  до законодавства згоди на розміщення на  території  села,  селища,  міста  нових об’єктів, у тому числі місць  чи  об’єктів  для  розміщення  відходів, сфера екологічного впливу  діяльності  яких  згідно  з  діючими  нормативами  включає відповідну  територію;  {  Пункт  38  частини  першої статті 26 із змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }

39-1)  створення  відповідно  до  закону  за  рахунок  коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги,   призначення   і  звільнення  керівників  цих  установ,
залучення в установленому законом порядку  фізичних  чи  юридичних осіб  приватного  права  до надання безоплатної первинної правової допомоги;  { Частину першу статті 26 доповнено пунктом 39-1 згідно
із Законом N 3460-VI ( 3460-17 ) від 02.06.2011 }

40)   заслуховування   інформації  прокурорів  та  керівників органів  внутрішніх  справ  про  стан  законності,   боротьби   із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності
на відповідній території;

41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

 

42) затвердження    в    установленому    порядку    місцевих містобудівних програм,  генеральних  планів  забудови  відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

43) затвердження договорів,  укладених  сільським,  селищним, міським  головою  від  імені  ради,  з  питань,  віднесених  до її виключної компетенції;

44) встановлення  відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території  населеного  пункту,  забезпечення  в  ньому чистоти   і   порядку,  торгівлі  на  ринках,  додержання  тиші  в
громадських місцях,  за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

45) прийняття у межах,  визначених законом,  рішень з  питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

45-1)   визначення  територій,  на  яких  можуть  проводитися потенційно  небезпечні  заходи  в  умовах  присутності  цивільного населення  за  участю особового складу Збройних Сил України, інших
військових  формувань  та  правоохоронних  органів з використанням озброєння   і  військової  техніки;  (  Частину  першу  статті  26 доповнено пунктом 45-1 згідно із Законом N 1419-IV ( 1419-15 ) від
03.02.2004 )

46) прийняття  рішень,  пов’язаних  із створенням спеціальних вільних та інших зон,  змінами в  статусі  цих  зон,  внесення  до відповідних  органів  пропозицій  з  цих питань;  надання згоди на
створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

47) прийняття рішення про дострокове  припинення  повноважень органів   територіальної  самоорганізації  населення  у  випадках, передбачених цим Законом;

48) затвердження статуту територіальної громади;

49) затвердження відповідно до закону  Положення  про  зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

50) вирішення відповідно до закону питання про  мову  (мови), якою користуються у своїй роботі рада,  її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях;

51) надання   згоди  на  передачу  об’єктів  з  державної   у комунальну  власність  та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної  у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної  власності;  ( Частину першу статті 26 доповнено пунктом 51  згідно  із  Законом  N  163-XIV  (  163-14  ) від 06.10.98, із змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000 )

52)   створення   відповідно   до  законодавства  комунальної аварійно-рятувальної  служби;  ( Частину першу статті 26 доповнено пунктом   52  згідно  із  Законом  N  2470-III  (  2470-14  )  від 29.05.2001 )

53)   затвердження   відповідно   до   закону  Положення  про помічника-консультанта   депутата   ради   та   опису  посвідчення помічника-консультанта  депутата  ради.  ( Частину першу статті 26 доповнено  пунктом  53 згідно із Законом N 3266-IV ( 3266-15 ) від 22.12.2005 )

54)  вирішення  питань  у  сфері  поводження  з  небезпечними відходами  відповідно  до законодавства; { Частину першу статті 26 доповнено  пунктом  54 згідно із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від
21.01.2010 }

55) визначення  на  конкурсних  засадах  юридичних осіб,  які здійснюють  у  межах  певної  території  збирання  та  перевезення побутових  відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами; { Частину першу статті 26 доповнено пунктом 55 згідно із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }

56)  затвердження  порядку  переміщення на штрафні майданчики транспортних  засобів,  припаркованих  не  у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів. { Частину першу статті 26  доповнено  пунктом  56 згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

2. Виключно на  пленарних  засіданнях  міських  рад  (міст  з районним поділом),  крім питань,  зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі питання:

1) визначення   обсягу  і  меж  повноважень,  які  здійснюють районні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в інтересах територіальних громад районів у містах;

2) встановлення   нормативів   централізації    коштів    від земельного податку   на  спеціальних  бюджетних  рахунках  районів міста.