Секретар виконавчого комітету

Секретар виконавчого комітету Смолінської селищної ради

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Смолінської селищної ради 

 

Загальні положення

 

I. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету належить до професійної групи «Керівники".

1.  Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету селищної ради є посадовою особою місцевого самоврядування   та   затверджується селищною радою за поданням селищного голови, як правило, у складі виконавчого комітету селищної ради. Посада секретаря виконавчого комітету селищної ради відноситься до шостої категорії посад органів місцевого самоврядування, згідно ст. 14 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.

2.  Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету підпорядковується   безпосередньо   селищному голові, а  у його відсутність секретарю ради.

3.  Під час відсутності керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету його обов'язки виконує спеціаліст ІІ категорії, юрисконсульт селищної ради, який набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

II. Завдання, обов'язки та повноваження

1.  Забезпечує якісне, своєчасне виконання завдань з питань, що належать до його компетенції, ефек­тивну взаємодію між виконавчими органами ради, підвідомчими підприєм­ствами, установами, організаціями;

2.  Здійснює організаційне, правове, матеріально-господарське, технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету селищної ради;

3.  Вносить пропозиції селищному голові щодо структури та штатного розпису виконавчого комітету селищної ради;

4.  Організовує підготовку засідань та нарад виконавчого комітету селищної ради, засідань комісій при виконавчому комітеті;

5.  Забезпечує підготовку та виконання планів роботи виконавчого комітету селищної ради, формування планів засідань ви­конавчого комітету ради, контролює редагування, реєстрацію та випуск документів, виконавчого комітету ради та їх своєчасне розсилання адресатам;

6.  Контролює виконання рішень виконавчого комітету селищної ради;

7.  Забезпечує відповідність чинному законодавству проектів виконавчого комітету, дотримання порядку роботи з документами;

8.  Забезпечує формування централізованого архіву;

9.  Аналізує та контролює стан матеріально-технічного забезпечення виконавчого комі­тету селищної ради, подає пропозиції селищному голові щодо його покращення;

10. Контр­олює стан трудової та виконавської дисципліни у виконавчому комітеті селищної ради, здійснює заходи з питань запобігання проявам корупції;

11. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;

12. Здійснює прийом громадян з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету селищної ради:

  —     здійснює нотаріальні дії, що входять до компетенції селищної ради згідно чинного законодавства;

  —     здійснює роботу веденню РАЦС, що входять до компетенції селищної ради згідно чинного законодавства;

  —     складає паспорт селищної ради;

  —     надає демографічні довідки;

  —     своєчасно надає звітність по нотаріальних діях, діловодства РАЦС, громадських об»єднаннях та по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади;

  —    здійснює реєстрацію об»єднань громадян у частині, що входить до компетенції селищної ради  згідно чинного законодавства. 

ІІІ  Права.

          За дорученням керівництва селищної ради представляти селищну раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, під­приємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції. Одержувати в установленому порядку від органів держав­ної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетен­ції. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи виконавчого комітету селищної ради та служби в органах місцевого самоврядування.

ІV. Повинен знати.

          Конституцію України; закони України «Про міс­цеве самоврядування в Україні»214, «Про службу в органах місцево­го самоврядування»215, «Про державну службу»216, «Про боротьбу з корупцією»217 та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпоряджен­ня Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; законодавство про працю; засади зовнішньоекономічної політики України; Закон України «Про нотаріат», форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відпо­відному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні про­грами роботи на комп'ютері; державну мову.

           Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

          Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж ро­боти за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у галузі знань «Державне управління».

V. Відповідальність

          За неналежне виконання або невиконання розпоряджень селищного голови та своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

          За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

          За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

          За порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку селищної ради, інструкції по охороні праці, протипожежної безпеки та виробничій санітарії – в межах визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

VI. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

          Для виконання обов'язків та реалізації прав керуючий справами (секретар) виконавчого комітету взаємодіє з усіма структурними підрозділами, посадовими особами та працівниками селищної ради.