Правила проведення конкурсу на відчуження майна

 

Затверджено

                                                                                                            рішенням сесії

Смолінської селищної ради

                                                                                                             від 15.02.2017 № 181 

 

 

Порядок проведення конкурсу

на право відчуження майна спільної власності

Смолінської територіальної громади

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1. Цей порядок розроблено з урахуванням частини 1 статі 142 та частини 1 статі 143 Конституції України, статті 345  Цивільного кодексу України, частин 1, 5, 6 статті 60  Закону України «Про місцеве самоврядування», частини 4 статті 3, частини 1 та абзацу 2 частини 4  статті 8  та статті 15 Закону України  «Про приватизацію державного майна», пункту 1 статті 9  Європейської хартії місцевого самоврядування та  рішення Конституційного суду України від 01.07.1998 р. з метою визначення порядку проведення конкурсу на право відчуження майна спільної власності. Смолінської територіальної громади, у випадках передбачених чинним законодавством.  

2. Цей порядок поширюється на такі об'єкти: цілісні майнові комплекси, що перебувають у комунальній власності Смолінської селищної ради, а також нерухоме майно – будівлі, споруди, приміщення та інше окреме індивідуальне визначене майно, що належить до комунальної власності.

3. Конкурс на право відчуження об'єкта (надалі конкурс) проводить конкурсна комісія утворена відповідним рішенням сесії Смолінської селищної ради. Комісія може бути утворена як для відчуження одного об'єкта, так і для відчуження кількох об»єктів, що перебувають у комунальній власності.

Конкурс полягає у визначенні покупця, який запропонував найбільшу плату за об'єкт приватизації при забезпеченні інших умов конкурсу.

 

2. ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ.

 

4. Конкурс оголошується за ініціативою продавця, або за наявністю заяви про відчуження комунального майна від фізичної чи юридичної особи за відсутності заяви від особи, яка відповідно до законодавства має право на придбання об'єкта поза конкурсом. У разі надходження заяви про відчуження цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень, а іншої про відчуження частини цього об'єкта, продавець повідомляє другого заявника, що розглядається питання відчуження всього об'єкта.

5. Перед оголошенням конкурсу до конкурсної комісії надаються від органу уповноваженого управляти відповідним комунальним майном, або балансоутримувача:

—  довідка про те, що об'єкт не заборонни  й до приватизації;

— пропозиції щодо умов конкурсу та допустимих напрямків використання;

— копію свідоцтва на право власності на об'єкт;

— кандидатуру від органу до складу конкурсної комісії.

В разі письмового звернення членів конкурсної комісії – балансоутримувач забезпечує огляд об'єкта приватизації, а після оголошення конкурсу – учасникам конкурсу.

       6. Оголошення про конкурс публікується в засобах масової інформації за місцем

розташування об'єкта відчуження. Оголошення про конкурс оприлюднюється на офіційному сайті Смолінської селищної ради. Оголошення публікується не пізніше, як за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу, і повинно містити такі відомості:

 • інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження, наявність майна в заставі, податковій заставі, оренді);
 • умови конкурсу;
 • дата, час і місце проведення конкурсу;
 • кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу іншу інформацію.

Одночасно всі особи, які подали заяви на право відчуження майна спільної власності Смолінської територіальної громади до оголошення конкурсу письмово

повідомляються балансоутримувачем, або від органу уповноваженого управляти комунальним майном про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій щодо умов конкурсу. Якщо орган уповноважений управляти майном не надав пропозицій щодо умов конкурсу або кандидатури в склад конкурсної комісії балансоутримувач в триденний термін після публікації оголошення про конкурс рекомендованим листом повідомляє цей орган  щодо умов конкурсу.

 

3. УМОВИ КОНКУРСУ.

 

7. Умовами конкурсу є:

 • розмір плати за приватизацію об'єкта комунальної власності;
 • ефективне використання об'єкта;
 • дотримання вимог експлуатації об'єкта;
 • компенсація переможцем конкурсу витрат балансоутримувача на виготовлення документації та незалежної експертної оцінки, на публікації оголошення про конкурс.

Іншими умовами конкурсу можуть бути:

 • здійснення певних видів ремонтних робіт;
 • виготовлення продукції необхідної для потреб регіону;
 • створення нових робочих місць;
 •    вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою утримання екологічних норм експлуатації об'єкта;
 • створення безпечних та нешкідливих умов праці;
 • інші умови.

8.   Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір плати за

приватизацію при обов'язковому забезпеченні інших умов конкурсу.

Стартова ціна об'єкта приватизації визначається незалежною експертною оцінкою об'єкта.  У разі надходження від покупців до оголошення конкурсу разом з заявою пропозицій про ціну об'єкта приватизації, як стартова, для визначення умов конкурсу, застосовується найбільша із пропозицій. 

9.Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає такі документи:

9.1.  Заяву про участь в конкурсі;

9.2.Відомості про учасника конкурсу:

 а) для учасників, що є юридичними особами

– документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

— належним чином засвідчену  копію установчих документів;

— інформація про фінансово-майновий стан;

— інформація  від учасника конкурсу, що проти нього не порушено справу про банкрутство

б) для учасників — фізичних осіб:

— належним чином засвідчену копію документа, що посвідчує особу учасника або належним чином оформлену довіреність видану представнику фізичної особи;

— свідоцтво про реєстрацію фізичної особи підприємця (в разі здійснення підприємницької діяльності).

 Учасники повідомляють про засоби зв'язку з ними.

 9.3. Пропозиції учасників конкурсу щодо проекту договору купівлі продажу мають відповідати умовам конкурсу, зазначених в оголошенні про конкурс та чинному законодавстві України.

Власник комунального майна, орган уповноважений управляти майном або балансоутримувач,  не має права змінювати умови конкурсу після публікації оголошення про конкурс.

 

4. КОНКУРСНА КОМІСІЯ.

 

10. До складу конкурсної комісії (дані комісії) входять представники  

      —  представники балансоутримувача;

      — депутатського корпусу Смолінської селищної ради;

      — органу уповноваженого управляти комунальним майном.

У разі неподання органом, уповноваженим управляти комунальним майном, у визначений у п. 5  термін кандидатури свого представника у склад комісії, комісія утворюється без цього представника про, що власник протягом 3-х робочих днів після утворення комісії повідомляє зазначений орган рекомендованим листом і пропонує в триденний термін надати пропозиції щодо кандидатури від органу.

11. Комісія утворюється у складі від 5 до 7 осіб. Склад комісії затверджується рішенням сесії Смолінської селищної ради.

12. Основним завданням та функціями комісії є:

            — визначення умов та терміну проведення конкурсу;

            — розгляд матеріалів та пропозицій учасників конкурсу;

            — підготовка до подання конкурсних пропозицій;

            — проведення конкурсу з використанням відкритості і пропонування плати за відчуження по принципу аукціону, після затвердження списку учасників конкурсу допущених до подання конкурсних пропозицій;

            — складання протоколів та подання їх на затвердження.

13.Комісія має право під час своєї діяльності звертатися за консультаціями до фахівців.

14.Комісія розпочинає свою роботу з моменту прийняття сесією Смолінської селищної ради рішення про її створення.

15. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, обраний з числа представників власника. Голова комісії головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії. Голова комісії має ухвальний голос, якщо при голосуванні голоси членів комісії розділились порівну.

            З числа представників власника комунального майна призначається заступник голови комісії, який виконує обов'язки голови, в разі його відсутності.

16. Засідання комісії є закритим, крім засідання під час якого проводиться конкурс.

Члени комісії несуть відповідальність згідно до чинного законодавства за розголошення інформації про учасників конкурсу, конкурсні пропозиції, яка міститься в поданих учасниками конкурсу документах про режим роботи конкурсної комісії.

17.  Засідання комісії є правомочним, за умови участі в них при чисельності комісії 5 чоловік – не менше 3-х чоловік, при чисельності 6 чоловік – не менше 4-х чоловік, при чисельності 7 чоловік – не менше 5 чоловік.

 

5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ.

 

18. Конкурс проводиться з використанням відкритості, пропонуванням плати за відчуження об»єкта комунальної власності за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.

19.Пропозиції надходять від учасників конкурсу (крім пропозиції щодо розміру плати за Відчуження) на адресу Смолінської селищної ради, належним чином реєструються в журналі вхідної кореспонденції у конвертах з надписом «На конкурс» запечатаних підписом або печаткою учасника конкурсу. Ці конверти передаються голові комісії перед черговим засіданням комісії, на якому вони розпечатуються.

20.Надані, учасниками конкурсу, матеріали і пропозиції розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку учасників конкурсу. Зазначений список затверджується власником об'єкта приватизації, котрий протягом робочого дня повідомляє учасників конкурсу тими засобами зв'язку, які вони обрали після затвердження списку учасників про їх участь або не участь у конкурсі.

У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою, яка її подала укладається договір купівлі продажу.

У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.

У разі надходження двох  і більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої ціни за відчуження об'єкта  комунальної власності.

21.У разі надходження після оголошення конкурсу заяви від особи, яка має право на придбання об'єкта комунальної власності поза конкурсом, відповідно до чинного законодавства, комісія приймає протокольне рішення про укладання договору купівлі продажу, з таким заявником відповідно до законодавства. За наявності кількох пропозицій від таких осіб договір купівлі продажу складається з особою, заява якої надійшла раніше.

22. На дату проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх повноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники ЗМІ.

       На цьому засіданні уповноважені особи та учасники конкурсу подають свої конкурсні пропозиції щодо розміру плати за приватизацію об'єкта  комунальної власності в запечатаних непрозорих конвертах.

       Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу, який подав конкурсну пропозицію плати за приватизацію об'єкта, із зазначенням дати, часу та іменем особи яка є учасником конкурсу або іменем уповноваженої особи і видає їй картку з номером учасника. На конвертах зареєстрованих учасників конкурсу робиться відмітка про реєстрацію із зазначенням номера учасника.

23.Учасники конкурсу (їх уповноважені особи) можуть вкинути до прозорої скриньки тільки зареєстровані конверти з конкурсними пропозиціями. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

24.Голова конкурсної комісії (в разі відсутності — його заступник) в присутності членів комісії та зацікавлених осіб дістає зі скриньки конверти з конкурсними пропозиціями, розпечатує їх і оголошує зміст пропозиції, в порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, в яких зазначено плата за відчуження комунального майна нижча ніж визначена в умовах конкурсу до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі пропозиції заносяться до протоколу з відміткою «Не відповідає умовам конкурсу».

25. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій конкурс проводиться у вигляді торгів «з голосу» головою комісії.

Початком цього етапу конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найвищої плати за відчуження об'єкту, запропонованої учасниками конкурсу в конкурсних пропозиціях, яка вважається початковою платою торгів.

Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції. Якщо після триразового оголошення розміру плати за приватизацію об'єкту не буде оголошено більший розмір плати, голова комісії оголошує про набуття права на відчуження  об'єкта комунальної власності учасником, який запропонував найвищу плату.

 1. У процесі визначення учасника, що запропонує найбільшу плату за відчуження

об'єкта, учасники піднімають картки із своїми номерами повернутими до голови комісії, називають свою пропозицію та заповнюють бланк пропозиції, в якому зазначається реєстраційний номер учасника та запропонована сума. Забезпечення учасників бланками покладається на секретаря комісії.

      27. Збільшення ціни здійснюється учасниками за кроком, який установлюється конкурсноюкомісією, але не може бути меншим ніж 1 % початкової ціни. Якщо після того як голова комісії тричі оголосив останню ціну від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високої ціни, голова комісії оголошує «Вирішено» називає номер учасника, який запропонував найвищу ціну. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

 1. Учасник конкурсу, який не виконує вимоги цього порядку за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що та робиться запис у протоколі.

       29. Після засідання комісії визначається учасник конкурсу, що запропонував найбільшу ціну, складається протокол, у якому визначається: відомості про учасників, встановлена на торгах початкова ціна, пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються), результат конкурсу.

Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення конкурсу підписується всіма членами комісії і переможцем конкурсу.

 1. Протокол про результати конкурсу протягом 3-х робочих днів затверджується власником об'єкта відчуження, який у цей же термін письмово повідомляє про результати конкурсу всіх учасників.
 1. Діяльність комісії припиняється після прийняття на сесії рішення про припинення діяльності комісії.

Власник об'єкту відчуження протягом 30 робочих днів складає договір купівлі продажу з переможцем конкурсу.   У разі виникнення додаткових умов до проекту договору купівлі –продажу майна, цей термін може бути продовжений ще на 30 робочих днів.

      33.Доцільність, порядок, визначення способу та умов продажу об’єктів комунальної власності відноситься виключно до компетенції Смолінської селищної ради.

      34. Спори, що виникають у процесі відчуження комунального майна відповідно до цього Положення, вирішуються згідно чинного законодавства.