Статут

затверджено

рішенням  № 7  першої сесіі

Смолінської селищної ради

восьмого скликання

від 9 листопада 2017р.

 

СТАТУТ

СМОЛІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ, КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

смт Смоліне

2017 р.

ПРЕАМБУЛА

 

Статут Смолінської об’єднаної територіальної громади (далі – Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади, що діє на її території і визначає принципи та порядок діяльності територіальної громади та її органів.

Статут розроблений на виконання Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

 

РОЗДІЛ І  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Територіальна громада

Територіальна громада (далі по тексту – Територіальна громада, громада) – це жителі, об’єднані постійним проживанням у межах добровільно об’єднаної території, що є самостійною адміністративно-територіальною одиницею та  мають єдиний адміністративний центр селище Смоліне. До складу Громади входять громадяни України, що постійно проживають на її території, і є платниками місцевих податків і зборів. Такі особи вважаються членами Громади.

Смолінська селищна територіальна громада утворена шляхом добровільного об’єднання територіальних громад села Березівка та села П’ятихатки.

Загальна кількість повнолітніх членів Громади, яка є визначальною при проведенні розрахунків кворуму на загальних зборах, слуханнях, засіданнях органів місцевого самоврядування, визначених у цьому Статуті, дорівнює кількості осіб, які зареєстровані та постійно проживають протягом останнього року на території Громади.

Територіальна громада реалізовує своє право на самоврядування безпосередньо через участь її членів в референдумі та загальних зборах і через обрану Громадою селищну раду та селищного голову і старосту села.

Громада може прийняти рішення про об’єднання з іншими територіальними громадами та створення спільного органу управління об’єднаної територіальної громади у порядку, визначеному законодавством України. У такому випадку до спільного органу управління переходять ті самі повноваження, якими наділені селищна рада та селищнай голова, а повноваження голови – до голови об’єднаної громади, за виключення тих повноважень, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів членів Громади.

Громада може передавати повноваження у сфері своєї виключної компетенції представницькому органу місцевого самоврядування, а також повертати вказані повноваження, виключно за рішеннями Загальних зборів членів Громади, яке ухвалюється відповідно до положень цього Статуту простою більшістю голосів від присутніх на зборах.

У випадку порушення положень Статуту Громади, а також норм чинного законодавства, що регулюють відносини добровільного об’єднання територіальних громад, Громада на Загальних зборах членів територіальної громади (далі по тексту – Загальні збори) може прийняти рішення про вихід з об’єднаної громади. Вказане рішення виноситься на місцевий референдум для його затвердження або у інший спосіб визначений законодавством України та цим Статутом.

До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України Громада, що добровільно об’єдналася в одну територіальну громаду, шляхом місцевого референдуму може прийняти рішення про вихід з цієї Громади

Пріоритети розвитку Громади щорічно визначаються під час затвердження бюджету селищною радою.

 

Стаття 2. Територія громади

Громада знаходиться у Кіровоградській області, Маловисківського району та займає площу  1318,7 гектарів.

 

Стаття 3. Офіційні символи

Герб Громади розробляється селищною радою та затверджується на Загальних зборах Громади або місцевим референдумом. Порядок використання символіки Громади визначається Положенням, яке затверджується рішенням селищної ради. У випадку об’єднання з іншими територіальними громадами, символіка Громади використовується на території Громади разом з символікою об’єднаної територіальної громади.

Селищна рада чи її виконавчі органи мають свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного герба України із найменуванням Громади.

На будинку, де працює селищна рада та її виконавчі органи, підіймається Державний Прапор України.

 

Стаття 4. Святкові дні та пам’ятні дати

Святкування Громадою Дня селища та об’єднаних сіл, видатних подій, державних та релігійних свят є основою злагоди, взаєморозуміння та підтримки членів Громади, збереження її історії та національних традицій.

День адміністративного центу селища Смолініне Громада святкує  “20” липня.

Громада також урочисто відзначає такі свята:Державні свята України, с.Березівка (22 серпня), день обєднання Смолінської та Березівської громади в Смолінську ОТГ (23.03.2017 року)

Рішення про встановлення додаткових святкових та пам’ятних днів визначається на Загальних зборах Громади або шляхом проведення місцевого референдуму. Рішення про жалобні дні приймає селищна рада за розпорядженням селищного голови об’єднаної територіальної громади.

 

Стаття 5. Звання і відзнаки

Фізичним особам, які мають видатні заслуги перед Громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, за рішенням Загальних зборів Громади може бути присвоєно звання «Почесний громадянин Смолінської селищної  об’єднаної територіальної громади». Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов’язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин Смолінської селищної  об’єднаної територіальної громади», визначаються Положенням, яке затверджується рішенням селищної  ради Громади.

Члени Громади, працівники підприємств, установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути відзначені Подякою та Почесною грамотою. Положення про Подяку та Почесну грамоту затверджуються рішенням селищної ради.

 

 Стаття 6. Адміністративно-територіальний устрій

До складу території Громади можуть входити утворення з особливим статусом: історико-культурні, лісопаркові зони, території, що використовуються для забезпечення ведення сільського господарства, соціально-економічного, наукового, спортивного, культурного розвитку, та інші.                Їхній статус і порядок утворення встановлюється рішенням селищної ради, з обов’язковим обговоренням цього питання на Загальних зборах Громади, якщо інше не передбачене чинним законодавством.

 

Стаття 7. Належне інформування та право територіальної громади на інформацію

Члени Громади мають право на одержання достовірної, об’єктивної і повної інформації щодо роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Про всі рішення, які прийняті органами місцевого самоврядування, та інші документи, повідомлення, оголошення, які стосуються прав та інтересів Громади, підлягають оприлюдненню на веб-сайті Громади.

Матеріали, вказані у частині другій цієї статті, у друкованому вигляді повинні розміщуватися на будівлях органів місцевого самоврядування, в тому числі, але не виключно будинків культури, амбулаторій або фельшердсько-акушерських пунктів, шкіл, дитячих садочків, на дошках оголошень, а також  на веб-сайті Громади чи/та органу місцевого самоврядування.

Текст таких документів, повідомлень, оголошень повинен бути сформований:

не менше ніж 14 розміром шрифту;

заголовок не менше, ніж 22 розміром шрифту;

дата, час та місце (якщо проводяться громадські слухання, загальні збори чи інші зібрання) вказуються у правій верхній частині оголошення не менше, ніж 28 розміром шрифту у форматі: дата (число, прописом місяць, числом рік), день тижня, числом час початку зібрання, повна назва місця проведення зібрання;

українською мовою , чорним кольором на білому папері формату не менше А4.

 

РОЗДІЛ II  МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 

Стаття 8. Система місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування здійснюється Громадою в межах прав, наданих їй Конституцією та законами України як безпосередньо, так і через селищну раду та її виконавчі органи.

Система місцевого самоврядування включає:

-об’єднану територіальну громаду;

-селищного  голову;

-виконавчий орган селищної ради;

-старосту;

-структурні підрозділи селищної ради;

-комунальні підприємства селищної ради;

-органи самоорганізації населення;

Обмеження прав територіальної громади можливе лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану згідно із законами України.

 

Стаття 9. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Систему актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування складають:

– Статут територіальної громади;

– рішення Загальних зборів членів територіальної громади;

– рішення місцевого референдуму;

– рішення Смолінської селищної  ради об’єднаної територіальної громади;

– розпорядження Смолінської селищної голови ОТГ;

– рішення виконавчого комітету Смолінської селищної ради ОТГ;

– інші рішення, визначені законодавством та цим Статутом;

– акти інших виконавчих органів ради та їх посадових осіб.

Порядок та процедура прийняття актів органів місцевого самоврядування визначається цим Статутом, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України та окремими положеннями про ці акти.

Рішення органів місцевого самоврядування територіальної громади набувають чинності і є обов’язковими до виконання лише після їх опрелюднення, не пізніше як через 10 діб з дня їх прийняття.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті згідно з чинним законодавством, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території громади підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форм власності, а також посадовими особами, об’єднаннями громадян, будь-якими фізичними та юридичними особами в межах, визначених законом.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку, або уповноваженими органами і посадовими особами виконавчої влади, якщо це визначено в законі.

Рішення органу самоорганізації населення носить рекомендаційний характер, але обов’язково враховується при прийнятті рішення із аналогічних питань органами місцевого самоврядування та у випадку, визначеному цим Статутом, виноситься на обговорення місцевої ради Громади.

Невиконання або неналежне виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до чинного законодавства, тягне відповідальність, передбачену законодавством та цим Статутом.

 

Стаття 10. Селищна рада

Смолінська селищна рада ОТГ — є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну Громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законами України, цим Статутом.

Порядок формування, компетенція і організація діяльності ради визначаються Конституцією України, законами України, а також цим Статутом.

 

Стаття 11. Селищний  голова

Селищний голова  (далі по тексту – Голова) є головною посадовою особою Громади та здійснює свої повноваження на постійній основі.

Голова головує на засіданнях селищної ради, очолює її виконавчий комітет та організує його роботу.

Голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Громадою, відповідальним перед селищною радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом місцевої ради повноважень органів виконавчої влади – підконтрольним органам виконавчої влади.

Повноваження та функції Голови визначаються в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актах України та цьому Статуті.

Повноваження Голови, вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті;

 

Стаття 12. Виконавчий комітет місцевої ради

Виконавчий комітет селищної ради (далі – виконавчий комітет) є виконавчим органом, який утворюється радою на строк її повноважень. Селищна рада за пропозицією Голови визначає чисельність та затверджує персональний склад виконавчого комітету місцевої ради.

Виконавчий комітет місцевої ради утворюється у складі відповідно Голови, заступника (заступників) Голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, сільських старост, а також керівників відділів та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

Повноваження, функції та порядок діяльності виконавчих комітетів встановлюється законами України та цим Статутом.

 

Стаття 13. Староста

Відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, староста обирається в населених пунктах, які не є адміністративним центром об’єднаної громади. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.

Старостою може бути лише член територіальної громади населеного пункту, де його призначають старостою.

Повноваження старости:

1) представляє інтереси жителів Громади у виконавчому комітеті селищної  ради та є членом її виконавчого комітету;

2) сприяє жителям Громади  у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування об’єднаної громади;

3) бере участь у підготовці проекту бюджету об’єднаної територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села,  або Громади;

4) староста має доступ до всієї інформації пов’язаної із діяльністю Громади, об’єднаної територіальної громади. Рада об’єднаної територіальної громади може делегувати старості будь-які повноваження пов’язані із територіальною громадою, яку він представляє;

5) староста має право пропонувати внесення змін до бюджету об’єднаної територіальної громади;

6) може подавати до виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади питання про необхідність проведення інвентаризації землі територіальної громади, яку він представляє;

7) здійснює інші повноваження, визначені Положенням про старосту.

Положення про старосту затверджується міською радою відповідної об’єднаної територіальної громади. У Положенні визначаються права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

Староста обирається в порядку, визначеному законами України.

У випадку, якщо обрання старости згідно чинного законодавства передбачає прямі вибори територіальною громадою, то такий староста обирається на прямих виборах згідно Закону України «Про місцеві вибори».

Староста є членом виконавчого комітету Смолінської селищної ради об’єднаної територіальної громади за посадою.

Повноваження старости можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень чи здійснив корупційне діяння, припинив своє членство у Громаді через зміну місця проживання. Повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму,  яке подається до Смолінської селищної ради об’єднаної територіальної громади, яка звільняє старосту та  призначає місцеві вибори по обранню нового, відповідно до вимог Законів України, Положення про старосту та цього Статуту.

 

Стаття 14. Інші виконавчі органи селищної ради

Смолінська селищна рада ОТГ в межах затверджених нею структури і штатів можуть створювати інші виконавчі органи.

Виконавчі органи селищної ради є підзвітними і підконтрольними Громаді, Смолінській селищній раді , згідно чиного законодавства України.

Керівники інших виконавчих органів селищної ради призначаються на посаду і звільняються з посади Смолінським селищним головою об’єднаної територіальної громади, згідно чинного законодавства України.

 

Стаття 15. Система органів самоорганізації населення

Органи самоорганізації населення (далі – ОСН) створюються жителями Громади, які проживають на відповідній території. ОСН створюються за територіальною ознакою та за ініціативою її мешканців.

ОСН  діють згідно законодавства України, цього Статуту,  рішень селищно ради та її виконавчого органу, рішень Загальних зборів та положення про цей орган.

Обирати та бути обраними до ОСН можуть члени Громади, які проживають на відповідній території та яким виповнилося 18 років.

Селищна рада може дозволити за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші ОСН і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

ОСН створюється шляхом подачі до селищної ради пропозиції членів громади про створення  ОСН .

Така пропозиція може бути висловлена не менше 10 членами територіальної громади, шляхом подачі до відповідної ради, вказаної у попередній частині цієї статті, рішення про утворення ОСН у вказаному рішенні зазначається назва ОСН, мета його створення та питання, які цей ОСН планує вирішувати, а також члени ОСН, його керуючий орган (може бути одна особа), а також містяться відомості про членів територіальної громади, які підписали це  рішення, зокрема їх прізвище, ім’я та по батькові, адреса проживання та підпис.

ОСН вважається створеним після прийняття рішення селищної ради про дозвіл на створення ОСН та оприлюднення цього рішення відповідно до вимог статті 7 цього Статуту. У вказаному рішенні обов’язково зазначається обсяг повноважень, які відповідна рада делегує новоствореному ОСН.

Повноваження, які може мати ОСН:

1) представництво інтересів ОСН та її членів у селищній раді та її органах,

2) сприяння реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень органів місцевого самоврядування;

3) внесення до проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку та проекту селищного бюджету пропозицій;

4) організація участі населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами;

5) організація населення на здійснення заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійних лих, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

6) здійснення контролю за якістю надаваних громадянам житлово-комунальних послуг та за якістю проведених ремонтних робіт у жилих будинках;

7) організація допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, внесення пропозицій з цих питань до органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, інших установ, підприємств, організацій;

8) організація громадського обговорення всіх питань, що стосуються поточних та перспективних планів життя Громади, а також планів забудови.

Смолінська селищна рада ОТГ  може на підставі окремого договору чи рішення про надання дозволу, наділяти орган самоорганізації населення частиною власних повноважень, а також повноважень своїх виконавчих органів з одночасною передачею йому відповідних коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, зокрема, делеговані повноваження ОСН:

 

1) укладення договорів на виконання робіт по ремонту будинків та благоустрою території згідно з планом соціально-культурного розвитку територіальної громади та фінансових ресурсів, виділених місцевою радою для виконання цих повноважень;

2) організація культурних, спортивних, навчальних та масових заходів для населення відповідно до планів роботи з населенням на відповідній території, витрати на які передбачені у бюджеті територіальної громади;

3) надання допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування за місцем їх проживання за рахунок отримання та розподілу коштів, передбачених на такі цілі у відповідних місцевих бюджетах;

4) надання погодження на виділення земельних ділянок під будівництво, або інших цілей на їх території на підставі громадських обговорень

5)селищна рада та її виконавчі органи здійснюють контроль за реалізацією делегованих ОСН повноважень та використанням переданих йому коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів.

 

Стаття 16. Матеріальна і фінансова основа органу самоорганізації населення

Матеріальною і фінансовою основою у діяльності ОСН є рухоме і нерухоме майно, кошти з селищного бюджету, інші кошти. Фінансовою основою діяльності ОСН є:

1) кошти селищного бюджету, які надаються йому для здійснення власних та делегованих повноважень;

2) кошти від здійснення господарської діяльності та комерційної діяльності заснованих ОСН підприємств, установ та організацій;

3) добровільні внески фізичних та юридичних осіб;

4) інші надходження, не заборонені законодавством.

ОСН самостійно використовує власні фінансові ресурси, у тому числі отримані з місцевого бюджету.

Кошти на реалізацію власних та делегованих повноважень ОСН окремо закладаються кожного року при прийнятті місцевого бюджету.

Матеріальною основою діяльності ОСН є майно:

1) передане йому в оперативне управління;

2) створене в результаті здійснення господарської діяльності та комерційної діяльності заснованих ОСН підприємств, установ та організацій (у разі делегування місцевою радою таких повноважень);

3) надане ОСН з інших джерел, не заборонених законом, та придбане чи створене ОСН за власні кошти.

 

Стаття 17. Дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення

Повноваження ОСН припиняються достроково у разі:

1) невиконання рішень  селищної ради, її виконавчого комітету, Загальних зборів або невиконання своїх повноважень;

2) його саморозпуску.

Рішення про дострокове припинення повноважень ОСН приймається органом, особами, що утворилиОСН, або відповідною радою.

 

РОЗДІЛ III. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА УЧАСТЬ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

 

Стаття 18. Форми та гарантії реалізації права членів територіальної громади на участь у здійсненні місцевого самоврядування

Члени Громади здійснюють своє право на участь у місцевому самоврядуванні як безпосередньо, так і через відповідні органи місцевого самоврядування.

Формами участі членів Громади в місцевому самоврядуванні є:

– місцеві вибори;

– місцевий референдум;

загальні збори членів територіальної громади;

– місцеві ініціативи;

– громадські обговорення;

– інші форми участі у місцевому самоврядуванні, визначені законодавством та цим Статутом.

Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками забороняються.

 

Стаття 19. Місцеві вибори

Місцеві вибори – це обрання депутатів об’єднаної селищної ради, селищного голови та старости на основі гарантованого Конституцією України та законами України загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Порядок виборів встановлюється окремим законом.

 

Стаття 20. Місцевий референдум

Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, законами України до відання місцевого самоврядування. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов’язковими для виконання на відповідній території.

Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про місцеві референдуми та цим Статутом.

За рішенням місцевого референдуму може бути скасоване рішення органу місцевого самоврядування.

За рішенням місцевого референдуму, громада може вийти зі складу об’єднаної територіальної громади.

Порядок фінансування підготовки і проведення місцевих референдумів визначається місцевою радою та законом про місцевий референдум.

Усі питання та рішення, що стосуються місцевого референдуму, а також проекти рішень, які виносяться на місцевий референдум, підлягають опублікуванню в місцевих засобах масової інформації у порядку та у строки, визначені законом та умовами цього Статуту.

 

Стаття 21. Загальні положення про загальні збори членів територіальної громади

У роботі Загальних зборів беруть участь члени Громади, які досягли повноліття та проживають на території Громади.

У роботі Загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь Смолінський селищний Голова, староста, народні депутати України, депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян, установ, організацій та підприємств, якщо питання стосуються їх прав та інтересів.

Загальні збори скликає селищний  Голова, староста за власною ініціативою, за ініціативою депутатів селищної ради, за ініціативою органу самоорганізації населення або ініціативою не менше 10% членів територіальної громади, що проживають на відповідній території. Загальні збори скликаються не пізніше ніж через 10 днів після внесення ініціативи.

У випадку, якщо члени територіальної громади звернулися до селищного Голови, старости чи селищної ради, з проханням скликати загальні збори, то організаційну підготовку таких зборів здійснює селищний Голова або староста цієї території. Ініціатори зборів можуть також їх організувати самостійно.

В рішенні про скликання Загальних зборів вказується перелік посадовців місцевого самоврядування та органів державної влади, яких Громада запрошує на Загальні збори, та з приводу якого питання хоче їх заслухати, проект порядку денного Загальних зборів.

Посадові особи органів місцевого самоврядування зобов’язані бути присутніми та виступити із необхідною інформацією чи звітом на Загальних зборах. У випадку порушення цієї вимоги селищна рада чи її Голова в межах своєї компетенції можуть притягнути особу, яка порушила вимоги цієї статті, до дисциплінарної відповідальності шляхом винесення догани чи звільнення, або іншої відповідальності що передбачена законом. Скарга територіальної громади про порушення порядку участі посадових осіб та органів місцевого самоврядування на Загальних зборах, в обов’язковому порядку розглядається на найближчому засіданні ради.

Рішення про скликання Загальних зборів доводиться до відома членів Громади в порядку визначенному цим Статутом, не пізніше як за десять днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення, порядку денного та детального переліку питань, які передбачається винести на обговорення зборів.

Правомочність Загальних зборів встановлюється перед розглядом питань порядку денного шляхом встановлення кількості присутніх згідно реєстраційних листів.

Для встановлення правомочності зборів формується комісія у складі не менше п’яти осіб з числа членів територіальної громади. В реєстраційному листку повинно міститися прізвище, ім’я та по батькові особи, адреса проживання, дані паспорта чи іншого документу що посвідчує особу та особистий підпис.

У випадку, якщо учасниками зборів є представники, то для встановлення кворуму надаються оригінали підписних листків, де має бути зазначено на кожній сторінці прізвище, ім’я, по-батькові, адреса проживання, паспортні дані представника, дата, час, місце та перелік питань загальних зборів, на які йому делеговане право голому, а також та прізвище, ім’я та по-батькові особи, адреса проживання, дані паспорта, чи іншого документу що посвідчує особу та особистий підпис особи, яка делегує свій голос представникові. Кожна сторінка підписного листка має бути пронумерована, а підписні листки прошиті. Представник може представляти необмежену кількість членів територіальної громади.  На Загальних зборах головує особа, яка обирається Загальними зборами.

Під час проведення Загальних зборів обов’язково ведеться протокол Загальних зборів. Для ведення протоколу Загальних зборів обирається секретар Загальних зборів. Протокол підписується головою і секретарем Загальних зборів. До протоколу додається реєстраційний листок учасників Загальних зборів.

Порядок денний Загальних зборів затверджується за поданням органу, який їх скликав.

Загальні збори приймають рішення з розглянутих питань. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим або таємним голосуванням. Всі рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх на них учасників.

У випадку таємного голосування, процедура проведення таємного голосування відбувається із використанням скриньок та бюлетенів, які надаються кожному учаснику загальних зборів під підпис. Форма та зміст бюлетенів, а також процедура їх виготовлення визначається Положенням про бюллетень та чинним законодавством України.

Кожна скриньки для голосування опечатується контрольною стрічкою із підписами голови Загальних зборів та секретаря Загальних зборів, після чого до неї опускається контрольний лист, у якому зазначаються час вкидання контрольного листа до скриньки, підписи голови Загальних зборів та секретаря Загальних зборів. Після вкидання контрольного листа до виборчої скриньки голова виборчої комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту саму процедуру. Після скриньки і вкидання до неї контрольного листа та встановлення скринки на відведене для неї місце приміщення для голосування вважається готовим до проведення голосування. Скинька розміщується у приміщенні для голосування отворами для виборчих бюлетенів униз у полі зору учасників Загальних зборів та інших осіб, присутніх у приміщенні для голосування під час голосування відповідно до вимог цього Статуту.

Рішення Загальних зборів підписується головою та секретарем зборів.

Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням Загальних зборів, здійснюються за рахунок місцевого бюджету, за рахунок добровільних внесків, або за рахунок осіб, які ініціюють їх скликання.

Рішення Загальних зборів є обов’язковим до виконання органами та посадовими особами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій, іншими особами, яких ці рішення стосуються, якщо воно не суперечить чинному законодавствуУкраїни.

Загальні збори мають право звертатися з пропозиціями до селищної ради, інших органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій і установ, які зобов’язані розглянути ці пропозиції та інформувати в місячний термін про результати розгляду.

 

 Стаття 22. Кворум при проведенні Загальних зборів членів територіальної громади

Звичайний кворум при проведенні Загальних зборів членів Громади становить 30 і більше відсотків від загальної кількості повнолітніх членів Громади, яка визначається відповідно до частини другої статті 1 цього Статуту.

Особливий кворум при проведенні Загальних зборів членів Громади становить 40 і більше відсотків від загальної кількості повнолітніх членів територіальної громади, яка визначається відповідно до частини другої статті 1 цього Статуту

 

 

Стаття 23. Компетенція Загальних зборів членів територіальної громади з особливим кворумом

До виключної компетенції Загальних зборів Громади, при якому необхідне дотримання вимоги про особливий кворум відповідно до частини 2 статті 22 цього Статуту, належить:

– питання адміністративно-територіального устрою Громади, передбачених законодавством;

  • прийняття рішення про вихід з об’єднаної територіальної громади і від’єднання в межах території Громади. Таке рішення має бути підтверджене проведенням місцевого референдуму, що ініціюється за рішенням таких Загальних зборів.

 

Також Загальні збори з особливим кворумом можуть розглядати будь-які питання місцевого самоврядування, які не віднесені до їх виключної компетенції, зокрема:

– створення необхідних для функціонування Громади інших органів місцевого самоврядування, інспекцій чи спеціально уповноважених осіб;

– розгляд будь-яких інших визначених Загальими зборами питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування, в межах Конституції та законів України, внесення пропозицій відповідним органам і організаціям.

 

Стаття 24. Компетенція Загальних зборів з звичайним кворумом членів територіальної громади

До виключної компетенції Загальних зборів членів територіальної громади, при дотриманням вимог звичайного кворуму відповідно до частини 1 статті 22 цього Статуту належить:

–вирішення будь-яких питань про забудову центральній та/чи історичній частині села/селища/;

–– надання дозволу на використання природних ресурсів місцевого значення (водних ресурсів, землі, надр, лісів, корисних копалин місцевого значення тощо), що знаходяться на території Громади;

–затвердження проекту генерального плану села/селища та змін до нього, детальних планів території;

вирішення будь-яких питань про будівництво електромереж та газових мереж на території Громади;

затвердження рішень місцевої ради про надання у довгострокову концесію об’єктів комунальної власності;

погодження створення на території Громади чи поблизу неї нових екологічно небезпечних об’єктів, які можуть змінити якість, умови життя Громади і підвищити ризик техногенних аварій на території Громади, зумовити виникнення шкідливих для здоров’я членів Громади факторів або які вимагають проведення незалежної екологічної експертизи для з’ясування їх екологічної небезпеки;

затвердження, зміни символіки Громади;

Також, до компетенції Загальних зборів без виключної компетенції належить:

–  заслуховування звіту Голови, посадових осіб місцевого самоврядування, звітів керівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності Громади, порушення в разі необхідності перед відповідними органами питання про притягнення їх до відповідальності;

– інформування населення про прийняті місцевою радою та її виконавчими органами рішення, хід їх виконання, про хід виконання законодавства з питань, що стосується інтересів Громади;

-утворення ОСН, затвердження їх положень, внесення змін і доповнень до них, вирішення питань про дострокове припинення повноважень (розпуск) ОСН, а також про зміну їх керівництва;

– розгляд питань про найменування, перейменування вулиць, провулків, скверів, парків, внесення пропозицій з цих питань;

– обговорення питань, пов’язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій і стихійного лиха, сприяння органам місцевого самоврядування, державним органам у проведенні робіт щодо ліквідації наслідків аварій;

– заслуховування інформації виконавчих органів селищної ради про екологічно небезпечні аварії та ситуації на території Громади і стан навколишнього природного середовища території Громади, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;

– розгляд питань про внесення на розгляд селищної ради пропозицій про проведення місцевого референдуму;

– розгляд питань про утворення ініціативних груп всеукраїнського і місцевих референдумів;

вирішення інших питань, що стосуються інтересів Громади.

 

Стаття 25. Місцеві ініціативи

Члени Громади мають право ініціювати розгляд радою будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання органів місцевого самоврядування.

Місцева ініціатива – це проект рішення селищної ради, що виносять на її затвердження члени Громади.

З місцевою ініціативою до місцевої ради можуть звернутись ініціативні групи, сформовані з членів Громади чисельністю не менше ста членів.

Місцева ініціатива вноситься не пізніше, ніж через 10 днів після прийняття рішення ініціативною групою, ініціативною групою до селищної ради в письмовому вигляді та оформлюється як проект рішення селищної  ради і повинна містити супровідну записку, де вказано про запропоновані до прийняття чи обговорення рішення, обґрунтування необхідності їх прийняття та прогнозовані наслідки їх прийняття. До проекту рішення додається лист – додаток із підписами членів Громади, що підтримують цю ініціативу. Такий лист-додаток оформлюється як реєстраційний листок

Селищна рада розглядає питання, внесені в порядку селищної ініціативи, на черговому засіданні селищної ради з обов’язковою участю членів ініціативної групи або їх уповноважених представників.

Рішення, що прийняті селищної радою з питань, які внесені в порядку селищної ініціативи, доводяться до відома Громади не пізніше, ніж через 25 днів після прийняття рішеннь, шляхом публікації в місцевих ЗМІ або на веб-сайті Смолінської селищної ради ОТГ.

 

Стаття 26. Громадські слухання

Територіальна громада має право проводити громадські слухання, що проповдяться у формі зустрічей з депутатами відповідної ради та посадовими особами органів місцевого самоврядування, під час яких члени Громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

Основною метою проведення громадських слухань є реалізація прав членів Громади на участь в обговоренні будь-яких питань, що стосуються прав та інтересів членів цієї Громади.

Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік або за наявності рішення про проведення громадських слухань, яке приймається відповідно до цього Статуту. Громадські слухання ініціює  селищний голова, староста за власною ініціативою, за ініціативою депутатів селищної ради, органу самоорганізації населення або за ініціативою не менше як тридцятичленів територіальної громади, що проживають на відповідній території.

Громадські слухання скликаються не пізніше, ніж через 15 днів після внесення ініціативи та її оприлюднення в порядку, визначеному умовами цього Статуту.

В рішенні про проведення громадських слухань вказується перелік посадовців місцевого самоврядування та органів державної влади, яких Громада запрошує на громадські слухання та з приводу якого питання хоче їх заслухати. Запрошені особи органів місцевого самоврядування зобов’язані бути присутніми та виступити із необхідної інформацією чи звітом на громадських слуханнях.

Рішення про проведення кромадських слухань доводиться до відома членів територіальної громади в порядку, визначеному умовами цього Статуту, не пізніше, ніж за десять днів до їх проведення із зазначенням часу та місця проведення, порядку денного та детального переліку питань, які передбачається винести на обговорення громадських слухань. Процедура вважається дотримана тільки при дотриманні вимог, визначених цим Статутом.

При проведенні громадських слухань обов’язково встановлюється кількість присутніх згідно реєстраційних листків. В реєстраційному листку повинно міститися прізвище, ім’я та по батькові особи, адреса її проживання, дані паспорта чи іншого документу, що посвідчує особу та особистий підпис.

На громадських слуханнях головує особа, яка обирається із ініціаторів проведення таких слухань шляхом голосування простою більшістю голосів від присутніх на слуханнях.

Під час проведення громадських слухань обов’язково ведеться протокол громадських слухань. Для ведення протоколу громадських слухань обирається секретар громадських слухань. Протокол підписується головою і секретарем громадських слухань. До протоколу додається реєстраційний листок – список учасників громадських слухань.

Порядок денний громадських слухань затверджується за поданням органу, особи (осіб), який (яка, які) їх скликав (скликала, скликали).

Громадські слухання приймають рішення з розглянутих питань. Рішення громадських слухань приймаються відкритим голосуванням  простою більшістю голосів від кількості присутніх на них учасників.

Рішення громадських слухань підписується головою та секретарем громадських слухань.

Рішення громадських слухань є обов’язковим до врахування органами та посадовими особами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій, яких ці рішення стосуються, іншими особами, якщо воно не суперечить чинному законодавству. У разі відхилення пропозицій, які прийняті за результатами громадських слухань, така відмова повинна бути мотивована та винесена із посиланням на норми законодавства. Така відмова може бути оскаржена у порядку, визначеному законом для оскарження дій посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 

Стаття 27. Електронні петиції

 

  1. Електронна петиція – це особлива форма колективного звернення громадян до Смолінської ОТГ.
  2. Посилання на систему електронну петиціяю розміщується на офіційному веб-сайті Смолінської селищної ради, яке обов’язкове до розгляду органами чи посадовими особами Смолінської селищної ради в особливому порядку.
  3. Електронна петиція розглядається органами та посадовими особами Смолінської селищної ради за умови збору на її підтримку не менше 50 підписів громадян протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення петиції.
  4. Регулювання окремих процедурних питань реалізації права членів територіальної громади на колективні звернення до Смолінської селищної ради та її виконавчих органів у вигляді електронних петицій визначається Порядком розгляду електронної петиції, адресованої Смолінської селищної раді, який затверджується селищною радою.»

 

РОЗДІЛ IV   ВЛАСНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

 Стаття 28. Власність громади

Громаді  належить право власності та інші майнові права на рухоме і нерухоме майно, що належить до комунальної власності, доходи бюджету, інші кошти, земля, водні ресурси та корисні копалини місцевого значення, що знаходяться на території Громади, підприємства, установи та організації комунальної власності, житловий фонд, нежитлові приміщення комунальної власності, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування, що діють на території Громади, а також частка об’єктів спільної власності територіальних громад, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Спадщина, визнана судом відмерлою, переходить у власність Громади за місцем відкриття спадщини.

 

Стаття 29. Землі, водні, лісові ресурси та корисні копалини Громади

Громада самостійно розпоряджається землями, що перебувають у власності, користуванні, управлінні Громади.

Земля, що належить Громаді, визначається генеральним планом населених пунктів. Громада здійснює управління, користування землями поза межами населеного пункту у випадках, визначених законом.

Землі, що належать Громаді в межах об’єднаної територіальної громади, визначаються відповідно до “Проекту формування території та встановлення меж обєднаної територіальної громади “.

Водні ресурси місцевого значення та корисні копалини місцевого значення, що розташовані на території Громади, або у випадку створення об’єднаної громади, в межах території, що визначена «Проектом формування території та встановлення меж обєднаної територіальної громади», належать Громаді.

Лісові ресурси, що знаходяться на території Громади, або у випадку створення об’єднаної громади, в межах території, що визначена «Проектом формування території та встановлення меж  обєднаної територіальної громади», є власністю Громади і після створення законодавчих можливостей, переходять в управління територіальної громади.

 

 Стаття 30. Об’єкти права комунальної власності

Громада є власником об’єктів комунальної власності, а селищна рада від імені та в інтересах Громади відповідно до закону здійснює повноваження щодо управління, користування об’єктами права комунальної власності Громади в межах, визначених цим Статутом та законом.

Суб’єктами управління комунальною власністю Громади є відповідно до цього Статуту:

– Громада в особі своїх органів, або безпосередньо;

– селищна рада ;

– селищний голова ;

– староста;

Виключні повноваження щодо володіння об’єктами комунальної власності Громади визначені чинним законодавством України.

Здійснюючи повноваження  щодо управління об’єктами власності Громади, селищна рада в порядку і межах, визначених чинним законодавством:

-вносить пропозиції про прийняття або купівлю (придбання) у комунальну власність Громади підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, прав на них, для забезпечення потреб Громади;

-за рішенням Загальних зборів Громади забезпечує передачу (відчуження) об’єктів комунальної власності Громади з власності Громади у державну, приватну власність або спільну власність територіальних громад району чи області;

-здійснює відчуження майна та майнових прав комунальної власності Громади;

-приймає рішення про приватизацію майна, майнових прав комунальної власності Громади;

-приймає рішення щодо оренди цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, установ і організацій (їх структурних підрозділів), що належать Громаді, знаходяться в її користуванні, управлінні;

-у відповідності до вимог чинного законодавства передає майно в оренду;

-надає згоду на передачу об’єктів з державної у спільну власність територіальних громаді;

-здійснює заходи із придбання майна до комунальної власності Громади;

-здійснює заходи із передачі під заставу об’єктів комунальної власності Громади;

-здійснює заходи із передачі нерухомого майна з балансу одного об’єкта на баланс іншого об’єкта власності територіальної громади;

-здійснює заходи із надання дозволу на проведення орендарями реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення орендованих приміщень, що належать Громаді;

-здійснює заходи із визначення органів, уповноважених здійснювати оперативне управління об’єктами спільної власності територіальних громад, встановлення меж їх повноважень та передачу до сфери їх управління відповідних об’єктів комінальної власності Громади;

-визначає планування та впорядкування території місць поховання згідно  з  генеральними  планами  забудови  відповідних  населених пунктів   та   іншої   містобудівної  документації  з  дотриманням обов’язкових містобудівних,  екологічних  та санітарно-гігієнічних вимог;

–   визначає місця  чи  об’єкти,  що використовуються для збирання, зберігання, сортування, оброблення, перероблення,  утилізації,  видалення, знешкодження та захоронення відходів, а також місця розміщення   відходів,   сховища,  полігони,  комплекси,  споруди, ділянки  надр  тощо для потреб Громади;

Здійснюючи повноваження щодо управління об’єктами власності Громади, селищний голова, в порядку і межах, визначених чинним законодавством:

-скріплює підписом та печаткою статути (положення) підприємств, установ, організацій, що належать до власності територіальної громади, за умови, що тексти цих документів затверджені рішенням селищної  ради;

-здійснює заходи із юридичного оформлення передачі в оренду, постійне або тимчасове користування юридичним або фізичним особам об’єктів комунальної власності;

-затверджує акти про списання окремо визначеного рухомого (основних засобів) майна з балансу селищної ради на підставі рішення селищної ради;

-здійснює інші повноваження з управління власністю, доручені селищною радою.

Громада в особі органів, визначених цим Статутом, крім вказаних у цьому Статуті прав, але не виключно, має право:

– на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об’єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових, соціально-культурних та інших потреб Громади;

– мати в кристувані, управлінні та власності об’єкти комунальної власності поза межами адміністративно-територіальної одиниці;

– інші повноваження, не заборонені законом та з урахуванням вимог цього Статуту.

Майнові права Громади захищаються законом на рівних умовах з правами власності інших суб’єктів. Об’єкти права комунальної власності Громади не можуть бути вилучені у територіальної громади і передані іншим суб’єктам права власності без рішення Загальних зборів Громади за винятком випадків, передбачених законом.

 

Стаття 31. Комунальні підприємства

Комунальними підприємствами вважаються підприємства, засновані на об’єктах комунальної власності, згідно з чинним законодавством України.

Слищна  рада здійснює управління комунальним підприємством в межах, наданих їй повноважень та з урахуванням положень цього Статуту, зокрема:

-приймає рішення про створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідацію) підприємств, установ і організацій, заснованих на об’єктах комунальної власності, користування та управління ;

-затверджує, вносить зміни до статутів (положень) підприємств, установ, організацій Громади;

затверджує тарифи та ціни на послуги, що реалізуються комунальними підприємствами, установами та організаціями Громади;

-вживає заходів із списання окремо визначеного рухомого і нерухомого майна з балансу підприємств, установ, організацій комунальної власності Громади;

-визначає розмір відрахувань до місцевого бюджету прибутку підприємств, установ та організацій комунальної власності;

-встановлює для підприємств, установ та організацій показники ефективності використання майна спільної власності, щоквартально заслуховує звіт керівника підприємства, установи та організації про результати виконання показників та оприлюднює ці результати;

-здійснює заходи із відчуження (зменшення розміру) земельної ділянки, яка перебуває у користуванні комунальних підприємств, установ та організацій,;

-здійснює інші, передбачені законодавством України та цим Статутом, повноваження щодо управління комунальними підприємствами , установами та організаціями.

 

Усі майнові операції, питання розподілу прибутків та процеси затвердження фінансових звітів підприємств, установ та організацій комунальної власності врегульовуються за рішенням селищної ради, окрім випадків, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України.

Керівник комунального підприємства, установи та організації щороку звітує на  сесії селищної ради, засіданнях виконавчих комітетах про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність підприємства, збереження та ефективного використання майна.

 

Стаття 32. Інвентаризаційна комісія

Рішенням селищної ради, утворюється постійно діюча інвентаризаційна комісія.

Повноваження Інвентаризаційної комісії:

-проведення інвентаризації об’єктів власності Громади;

-Контроль за забезпеченням дотримання обов’язкового страхування об’єктів власності (об’єктів оренди);

-контроль за цільовим використанням об’єктів комунальної власності, переданих на баланс, в оперативне управління, повне господарське відання;

-аналіз фінансово-господарської діяльності, контроль за ефективністю управління підприємствами комунальної власності, підприємствами різних форм власності з часткою (паями, акціями) комунальної власності;

-контроль у сфері майнових відносин між орендодавцем та орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває у комунальній власності

контроль за дотриманням умов договорів оренди, приватизацією та відчуженням майна Громади, об’єктів спільної власності;

-інші повноваження контролю за розпорядженням власністю територіальної громади у відповідності до Конституції, законодавства України та цього Статуту.

 

Стаття 33. Інвентаризація власності територіальної громади

У випадку, якщо власність Громади не інвентаризована належним чином, в тому числі, у відповідності до вимог цього Статуту, Інвентаризаційна комісія проводить інвентаризацію власності громади протягом одного року з моменту затвердження Статуту Смолінської селищної  ради об’єднаної територіальної громади та створення об’єднаної територіальної громади.

Рішення про проведення інвентаризації земель чи інших об’єктів власності Громади, інвентаризація яких потребує додаткового фінансування, повинно прийматись разом із прийняттям бюджету Громади. При цьому, виділення бюджетних коштів для інвентаризації є першочерговими та пріоритетними після захищених статей витрат місцевого бюджету.

 

Стаття 34. Планування території Громади

Планування і забудова територій є діяльністю державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, яка передбачає:

1) прогнозування розвитку територій;

2) забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій;

3) обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням ;

4) взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій ;

5) визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів ;

6) встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності;

7) розроблення містобудівної та проектної документації, будівництво об’єктів;

8) реконструкцію існуючої забудови та територій;

9) збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та  об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень ;

10) створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури;

11) створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

12) проведення моніторингу забудови;

13) ведення містобудівного кадастру;

14) здійснення контролю у сфері містобудування.

Містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній  системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування  баз даних містобудівного кадастру. Головним та основоположним містобудівним документом Громади є Генеральний план Громади.

Генеральний план населеного пункту Громади (далі по тексту – Генеральний план) є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. На підставі затвердженого Генерального плану розробляється план земельно-господарського устрою, який після його затвердження стає невід’ємною частиною Генерального плану.

Послідовність виконання робіт з розроблення Генерального плану та  документації із землеустрою визначається будівельними нормами,  державними  стандартами  і правилами та завданням на розроблення (внесення змін, оновлення) містобудівної документації, яке складається і затверджується її замовником за погодженням  з розробником. У складі Генерального плану може розроблятися  план зонування території цього населеного пункту.

План зонування території може розроблятися і як окрема містобудівна документація після затвердження Генерального плану. Генеральний план розробляється та затверджується в інтересах Громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Виконавчий орган  селищної ради є замовником і організовує  розроблення, внесення змін та подання генерального плану на розгляд відповідної  селищної ради  для затвердження.

Рішення про розроблення Генерального плану приймає селищна рада. У випадку, якщо на момент затвердження цього Статуту Генеральний план не прийнятий та не затверджений, або якщо відсутнє рішення про його розроблення, селищна рада на сесії приймає рішення про розроблення генерального плану, або його затвердження.

Виконавчі органи селищної ради та  старости  в місячний строк з моменту затвердження цього Статуту:

1) подають пропозиції до проекту відповідного місцевого бюджету на наступний рік або про внесення змін до бюджету на поточний рік щодо потреби у розробленні містобудівної документації;

2) визначають шляхом проведення тендеру розробника Генерального плану, встановлюють строки розроблення та джерела його фінансування;

3) звертаються до обласної державної адміністрації, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення Генерального плану;

4) повідомляють через місцеві засоби масової інформації, про початок розроблення Генерального плану та визначають порядок і строк внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами;

5) забезпечують попередній розгляд матеріалів щодо розроблення Генерального плану архітектурно-містобудівними радами відповідного рівня;

6) узгоджують проект Генерального плану з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, з метою врегулювання питань планування територій у приміських зонах;

7) ініціюють проведення Загальних зборів Громади з питань затвердження проекту Генерального плану;

8) здійснюють інші повноваження, для затвердження Генерального плану, згідно з чинним законодавством України.

Строк дії Генерального плану не обмежується. Зміни до Генерального плану можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років. Такі зміни вносяться органом місцевого самоврядування,  який затверджував  Генеральний план.

Питання  про дострокове внесення змін до генерального плану може порушуватися за рішення сесії селищної ради. У разі виникнення державної необхідності рішення щодо доцільності внесення змін до Генерального плану населеного пункту приймається Кабінетом Міністрів України.

Генеральні плани та зміни до них розглядаються і затверджуються відповідними міськими радами на чергових сесіях міської ради .Матеріали Генерального плану не можуть містити інформацію з обмеженим  доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів Генерального плану забезпечується відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайтах органів місцевого самоврядування, Громади у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової  інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування.

 

РОЗДІЛ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Стаття 35. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед Громадою.

Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед Громадою про свою діяльність.

Громада в будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію України, закони України чи положення цього Статуту, обмежують права й свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень або вчиняють корупційні діяння.

Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються чинним законодавствомУкраїни.

 

Стаття 36. Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування

Контроль за діяльністю селищної ради, селищного голови, старости  здійснюють громадські організації, органи самоорганізації населення, що діють на території громади чи безпосередньо члени Громади.

Вказані суб’єкти можуть використовувати такі способи контролю:

-аналіз інформації, що має знаходитися у відкритому доступі, згідно норм цього Статуту та законодавства України;

-надсилання інформаційних запитів з приводу будь-яких питань місцевого самоврядування;

-ініціювання звіту будь-якого представника органів місцевого самоврядування на Загальних зборах Громади;

-створення інспекцій з контролю за рішенням Загальних зборів Громади;

-ініціювання та проведення Громадських слухань;

-здійснення інших незаборонених дій, які спрямовані на боротьбу з корупцією органів і посадових осіб місцевого самоврядування ;

-здійснення інших незаборонених законом контрольних дій.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується відповідно до рішення суду.

Спори про захист порушених прав та інтересів юридичних і фізичних осіб, що виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

 

РОЗДІЛ VІ ФІНАНСИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Стаття 37. Планування фінансових ресурсів

З метою оптимального вирішення питань, що належать до відання місцевого самоврядування, та закладення чітких бюджетних орієнтирів, органи місцевого самоврядування запроваджують систему середньострокового фінансового планування, що передбачає фінансовий розвиток Громади протягом п’яти років.

Фінансовий план містить прогнозовані бюджетні видатки та надходження, а також запропоновані заходи щодо забезпечення бюджетної збалансованості у наступних роках. Основою для планування фінансових ресурсів має бути інвестиційна програма, що складається виконавчими органами місцевої ради. Фінансовий план та інвестиційна програма щороку коригуються відповідно до потреб розвитку Громади.

Стаття 38. Утворення цільових фондів

Селищна рада може утворювати цільові фонди, які є складовою спеціального фонду відповідного  бюджету. Для утворення цільових фондів, їх розміру, порядку наповнення та використання коштів обов’язковими є рішення селищної ради, відповідно до положень та умов цього Статуту.

Порядок формування та використання цільових фондів визначається положенням про ці фонди, що затверджується сесією селищної радою.

Стаття 39. Місцеві податки і збори

Селищна рада відповідно до закону та із урахуванням Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України,  умов цього Статуту встановлює місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори зараховуються до місцевого бюджету.

Стаття 40. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах

Селищні ради, голови, старости відповідно до законодавства можуть отримувати позички з інших бюджетів на покриття тимчасових касових розривів з їх погашенням до кінця бюджетного року, а також отримувати кредити в банківських установах.

 

 

РОЗДІЛ VІІ  БЮДЖЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 41. Загальні засади формування бюджету 

Селищна рада самостійно розробляє, затверджує і виконує відповідний міський бюджет з урахуванням вимог закону та цього Статуту.

Самостійність селищного бюджету гарантується власними та закріпленими за ними на постійній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів селищного бюджету відповідно до закону.

Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання селищного бюджету не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Селищна рада приймає бюджет на кожний календарний рік, згідно Бюджетного законодавства України.

Селищний бюджет включає в себе бюджетний план, в якому наводиться загальна сума:

– надходжень і видатків протягом року;

– запланованих кредитів під інвестиції та заходи щодо залучення інвестицій;

– повноважень виконавчого комітету селищної ради на укладання договорів (зобов’язань), унаслідок яких у наступні роки доведеться вдаватися до додаткових витрат на інвестиції та фінансування заходів щодо їх залучення.

До закінчення року зміни до бюджету можуть вноситися лише у формі рішення селищної ради .

Стаття 42. Видатки селищного бюджету

Видатки, які здійснюються селищною радою на потреби Громади, їх розмір і цільове спрямування визначається селищним бюджетом цієї Громади.

Селищна рада та її виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами відповідного селищного бюджету, визначають напрями їх використання із урахуванням вимоги цього Статуту.

У видатковій частині селищного бюджету окремо передбачаються видатки  загального, спеціального фондів бюджету і видатки бюджету розвитку.

Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку, пов’язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов’язаних з розширеним відтворенням.

При розподілі коштів бюджету розвитку після об’єднання територіальних громад, перелік об’єктів, на які будуть спрямовуватись кошти бюджету розвитку (в тому числі, на інвентаризацію земель),формується виконавчим комітетом об’єднаної територіальної громади при обов’язковій участі старости тієї громади, на території якої знаходяться відповідні об’єкти. Старости можуть подавати до виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади перелік об’єктів, на які можуть спрямовуватись кошти бюджету розвитку.

Перелік об’єктів, на які будуть спрямовуватись кошти бюджету розвитку (в тому числі, на інвентаризацію земель), затверджується селищною радою об’єднаної територіальної громади.

Видатки селищного бюджету поділяються на дві частини: видатки, пов’язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядування, і видатки, пов’язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 43. Звіт про виконання бюджету

Селищна рада зобов’язана щоквартально звітувати про виконання бюджету, розкриваючи деталізацію дохідної та видаткової частини.

Квартальний звіт про виконання бюджету оприлюднюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Крім того, селищна рада зобов’язана подавати щорічний звіт про виконання бюджету, в якому розкривати дані щодо результатів виконання бюджету, включаючи інвентаризацію майна та заборгованість на початку і наприкінці бюджетного року. До звіту про виконання бюджету додається звітна доповідь роз’яснювального змісту.

Звіт про виконання бюджету складається протягом 2 місяців після закінчення бюджетного року.

Селищна рада має затвердити звіт про виконання бюджету не пізніше 31 травня наступного за бюджетним року.

Рішення селищної ради про затвердження звіту про виконання бюджету оприлюднюється у порядку, визначеному статтею 7 цього Статуту.

  Стаття 44. Пільги, гарантії, порядок їх встановлення і зняття

На території Громади надаються пільги і компенсації, передбачені законодавством України та рішенням селищної ради.

Основними принципами встановлення і зняття пільг є їх обґрунтованість, перевага грошової форми, рівність усіх членів Громади пільгової категорії, систематичність виплати.

Розміри, порядок установлення додаткових пільг і гарантій та їх зняття визначаються рішеннями селищної ради та виконавчого комітету у межах їх компетенції.

Пільги можуть передбачати: грошові виплати, безкоштовне користування послугами, одержання гарантій.

Визначати перелік об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, з об’єктами, які не є об’єктом оподаткування, зокрема:

житловою нерухомістю, непридатною для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, що визнана такою згідно з рішенням селищної ради;

-об’єктами житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

Збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, розміри житлової нерухомості, на яку застосовуються пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням  селищної ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів за 1 кв. метр бази оподаткування, згідно з чинним законодавством України.

Встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

До 25 грудня року, що передує звітному, органи місцевого самоврядування повинні подавати контролюючим органам рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг з сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Інші пільги, що надаються громадянам, визначені законодавством України.

Пільги надаються, за умови закладення на це коштів у бюджеті територіальної громади.

 

 РОЗДІЛ VІІІ  АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА ТЕРИТОРАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ

Стаття 45. Принципи антикорупційної політики Громади

Громада, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи у своїй діяльності дотримуються наступних антикорупційних принципів:

прозорість – система відкритості даних, які дозволяються забезпечити вільний доступ до ресурсів Громади та контроль за їх використанням;

підзвітність – принцип, що передбачає, що органи влади інформують членів Громади, звітуються перед ними та є підконтрольними Громаді

доброчесність –  позитивне розуміння невідворотності покарання та суспільного осуду за вчинення корупційного правопорушення; дерегуляція – принцип, який визначає, що спрощення процедур та позбавлення чиновників невластивих повноважень є основою для руйнування корупційної складової у діяльності органів управління

участь громадян у прийнятті рішень – принцип, який визначає, що кожен громадянин має право і гарантовану можливість безпосередньо брати участь у формуванні, виконанні та звітуванні щодо місцевої політики.

Стаття 46. Заходи антикорупційної політики Громади

Для гарантування втілення принципів антикорупційної політики Громади, в Громаді втілюють такі заходи:

Модернізація управління Громадою:

— визначаються чіткі критерії оцінки діяльності селишної ради, її виконавчих органів, старости, комунальних підприємств, установ, організацій Громади та забезпечуються постійний доступ до цієї інформації через веб-сайт Громади;

— розроблюється порядок звітування виборних осіб органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів перед Громадою, включно із змістовними вимогами до різних типів таких звітів;

— Відкритість та прозорість інформації у Громаді:

1.На веб-сайті Громади забезпечувати вільний та безперешкодний доступ до:

-усіх матеріалів що повинні оприлюднюватися, згідно з чинним законодавством України ;

-рішень сесії та рішень інших органів місцевого самоврядування;

-бюджетні запити та кошториси розпорядників бюджетних коштів; проект бюджету;

-інформації про всі транспортні маршрути громадського користування в Громаді, перелік транспортних засобів, якими володіють транспортні компанії, що надають послуги з пасажирських -перевезень в Громаді, конкурсну документацію з організації пасажирських перевезень, включно з договорами із переможцями конкурсів;

-переліку усіх будівельних майданчиків, включно з можливістю деталізації за адресою майданчика інформації про: замовника, підрядника, містобудівні умови та обмеження, викопіювання призначення земельної ділянки на якій здійснюється будівництво із Генерального плану та Детального плану території (в разі його наявності), рішення місцевої ради щодо виділення земельної ділянки;

-інформації про розміри земельних ділянок під громадську та житлову забудову, землі промисловості тощо згідно чинного Генплану;

-інформацію про боржників по сплаті пайових внесків на розвиток інфраструктури Громади, включно з адресами земельних ділянок і об’єктів, суми заборгованості по кожному боржнику та заходи реагування на факти несплати пайових внесків;

-перелік усіх тимчасових споруд комерційного призначення, включаючи таку інформацію: адреса розміщення тимчасових споруд комерційного характеру (далі ТСКП), власник ТСКП, розмір ТСКП, особливі умови надання дозволів на розміщення ТСКП, призначення ТСКП, сплата чи несплата ним пайового внеску (помісячно та щорічно);

-бази рекламних засобів Громади з інформацією про перелік дозволів на розміщення реклами; назву і телефон суб’єкта господарювання який отримав дозвіл, реквізити документу на підставі якого видано дозвіл, термін дії дозволу, зображення місця розміщення рекламного засобу, місце розташування рекламного засобу (у текстовому вигляді та позначене на електронній мапі), вид рекламного засобу, його розміри (площа), кількість сторін, тарифна зона, власник місця розташування (уповноважена ним особа), в також інформацію про розмір (стан) поточних платежів до бюджету від використання рекламних засобів, розміщених на комунальній власності (включно з метрополітеном);

-інформації про заплановані і проведені закупівлі за кошти селищного бюджету із зазначенням учасників і переможців тендерів, умов надання бюджетних коштів і відповідних рішень;

-інформації про про розпорядників бюджетних коштів, бюджетні запити;

-щорічне оновлення фінансової звітності про отриманні бюджетні кошти освітніми та медичними закладами Громади, а також звітності про витрачання ними благодійних коштів та добровільних пожертв;

2.Інформація по кожному з пунктів має оновлюватися не рідше, ніж раз на квартал.

3.Для постійного оновлення інформації створюється постійнодіюча антикорупційна комісія з числа членів територіальної громади, депутатів селищної ради та відповідального працівника селищної ради у складі від п’яти до девяти осіб.

Запобігання та виявлення корупції:

-організувати силами постійнодіючої антикорупційної комісії, антикорупційну експертизу проектів рішень та розпоряджень органів та посадових осіб місцевого самоврядування з обов’язковим оприлюдненням результатів такої експертизи на веб-сайті Громади;

-визначити та впровадити механізм притягнення до відповідальності посадових осіб, які погодили корупційне або незаконне рішення;

-забезпечити вільний та безперешкодний доступ на веб-сайті Громади до інформації про звіти щодо стану реагування на факти та ознаки корупції, інформація про які була оприлюднена у ЗМІ, а також результати роботи антикорупційної комісії Громади.

 

Стаття 47. Антикорупційні запобіжники в діяльності селищної ради

Для зменшення корупційних ризиків при прийнятті рішень селишною радою цим Статутом встановлюються наступні норми:

 

– заборона голосування та прийняття будь-яких рішень, особам, у яких виник конфлікт інтересів;

– обов’язковість розгляду питання і прийняття рішення по суті в межах визначених законом строків, або відмову у прийнятті такого рішення, по питаннях, звершеннях, пропозиціях (тощо), які надійшли до органу самоврядування від членів територіальної громади;

– усі матеріали, які підлягають опублікуванню відповідно до вимог цього Статуту у порядку, що визначений, повинні бути підписані та пропечатані належним чином.

 

Стаття 48. Відкриті кадрові конкурси

Кандидати на керівні посади в органи виконавчої влади, керівники утворених комунальних підприємств, керівник муніципальної варти, пожежної частини  призначаються за результатами відкритих кадрових конкурсів.

Для проведення кадрових конкурсів при виконавчому комітеті створюється конкурсна комісія,згідно з Положенням про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Смолінської селищної ради ОТГ.

Вказане Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Смолінської селищної ради ОТГвизначає правові та організаційні засади проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб селищної ради, відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 (зі змінами згідно з Постановами КМУ № 1558 від 17.11.2004 року та № 371 від 18.05.2005 року.

 

РОЗДІЛ ІХ ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 49. Добровільне об’єднання територіальних громад

Селищна рада після обов’язкового громадського обговорення та отримання позитивного рішення членів територіальної громади, може прийняти рішення про об’єднання територіальних громад відповідно та в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими законами, цим Статутом.

 

Стаття 50. Делегування повноважень місцевих рад при добровільному об’єднання територіальних громад.

При прийнятті рішення про добровільне об’єднання територіальних громад, раді об’єднаної громади та її голові передаються всі повноваження, які згідно закону віднесені до компетенції місцевого самоврядування, які були/є сільської/селищної ради та сільського/селищного голови територіальних громад.

 

Стаття 51. Порядок прийняття і реєстрації Статуту

Статут затверджується на пленарному засіданні селищної ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради  рішенням Смолінської селищної ради ОТГ.

Статут набуває чинності з дня його державної реєстрації.

Стаття 52. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

Зміни та доповнення до Статуту вносяться селищною радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Про внесення змін до Статуту селищний голова або уповноважена особа, у п’ятиденний термін повідомляє орган, що здійснив реєстрацію Статуту.

 

Стаття 53. Контроль за виконанням Статуту та його зберігання

Контроль за виконанням Статуту здійснюють селищна рада, голова, староста, Загальні збори, інші органи і особи в порядку, передбаченому цим Статутом і чинним законодавством України.

Статут у двох ідентичних примірниках зберігається в селищній раді та  органі, що здійснив його реєстрацію.