Селищний голова

Селищний голова Мазура Микола Миколайович

Селищний голова

Мазура Микола Миколайович

Народився 27 лютого 1972 року в с.  Кірове, Долинського району, Кіровоградської області.

Громадянин України.

З 1979 по 1987 рік навчався в Тернівській середній школі, Новоархангельського району, Кіровоградської області.

В серпні  1987 року вступив до Олександрійського педагогічного училища ім. Героя Соціалістичної Праці Василя Олександровича Сухомлинського, яке закінчив у 1991 році та здобув професію вчителя.

З 1991 по 1993 рік проходив військову службу в лавах Радянської Армії та Збройних Сил України.

З 1993 по 1994 рік працював вчителем Якимівської загальноосвітньої школи, Маловисківського району.

У 1994 році вступив на службу до Маловисківського РВ УМВС на посаду дільничного інспектора.

З 2001 по 2008 рік працював на посаді начальника Смолінського СВМ Маловисківського РВ УМВС України в Кіровоградській області. Майор міліції.

З  2008 року до теперішнього часу займає посаду Смолінського селищного голови.

 

     Стаття 42. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Повноваження сільського, селищного, міського голови
     1.   Повноваження   сільського,  селищного,  міського  голови починаються  з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його  обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються  в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної,  міської  ради,  обраної  на наступних чергових місцевих виборах,  або,  якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої  особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового  припинення  його повноважень  відповідно  до частин першої та другої статті 79 цього Закону.
{ Частина перша статті 42 в редакції Законів N 2055-IV ( 2055-15 ) від 06.10.2004, N
 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }
     2. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв’язку з достроковим припиненням  його  повноважень  або його  смерті,  а  також  у  разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського,  селищного,  міського  голови здійснює секретар відповідної сільської,  селищної,  міської ради.
Секретар сільської,  селищної,  міської  ради  тимчасово  здійснює зазначені   повноваження   з   моменту   дострокового   припинення повноважень сільського,  селищного,  міського голови і до  моменту початку   повноважень   сільського,  селищного,  міського  голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону,  або до дня відкриття  першої сесії відповідної сільської,  селищної,  міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.
{  Частина  друга  статті 42 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }
     3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути  припинені  достроково  у  випадках,  передбачених статтею 79 цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як  на  п’ятнадцятий  день  після  звільнення  з посади або смерті сільського,  селищного,  міського  голови  особа,  яка  на цей час
відповідно  до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського   голови,   звертається   до  Верховної  Ради  України  з клопотанням  щодо  призначення  позачергових  виборів  сільського, селищного, міського голови.
{  Частина статті 42 із змінами, внесеними  згідно із Законом N 2055-IV (  2055-15 ) від 06.10.2004; в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }
     4. Сільський, селищний, міський голова:
     1) забезпечує здійснення у межах наданих законом  повноважень органів  виконавчої  влади  на  відповідній території,  додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
     2) організує  в  межах,  визначених   цим   Законом,   роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;
     3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
     4) вносить  на  розгляд  ради  пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
     5)  вносить  на  розгляд  ради  пропозиції  про  кількісний і персональний  склад  виконавчого комітету відповідної ради; { Щодо зупинення  та  відновлення  дії  пункту  5  додатково  див. Закони N  489-V  (  489-16  )  від  19.12.2006,  N  749-V  ( 749-16 ) від
15.03.2007 }
     6)   вносить   на  розгляд  ради  пропозиції  щодо  структури виконавчих  органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом  Міністрів  України;  {  Пункт  6  частини  статті  42 в
редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 — зміну визнано неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } { Щодо зупинення та відновлення дії пункту 6 додатково див. Закони N  489-V  (  489-16  )  від  19.12.2006,  N  749-V  ( 749-16 ) від 15.03.2007 }
     7) здійснює  керівництво  апаратом  ради  та  її  виконавчого комітету;
     8) скликає  сесії ради,  вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
     9) забезпечує  підготовку  на  розгляд  ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших  питань самоврядування,  місцевого бюджету та звіту про його виконання,  рішень ради з інших питань, що належать до її відання;
оприлюднює  затверджені  радою  програми,  бюджет  та звіти про їх виконання;
     10) призначає  на  посади  та  звільняє  з  посад  керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ  та  організацій,  що  належать  до  комунальної власності відповідних  територіальних  громад,  крім  керівників дошкільних,
загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладів;  ( Пункт десятий  частини статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1841-III ( 1841-14 ) від 22.06.2000 )
     11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
     12) забезпечує  виконання   рішень   місцевого   референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;
     13)  є  розпорядником бюджетних  коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою; ( Пункт 13 частини статті 42 із змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 2813-IV ( 2813-15 ) від 06.09.2005 )
     14) представляє територіальну громаду,  раду та її виконавчий комітет  у  відносинах  з  державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування,  об’єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та  організаціями  незалежно від форм  власності, громадянами,  а  також  у  міжнародних  відносинах  відповідно  до
законодавства;
     15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів  місцевого  самоврядування,  місцевих  органів  виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади,  а також повноваження ради та  її органів;
     16) укладає від імені  територіальної  громади, ради та  її виконавчого  комітету  договори  відповідно до законодавства,  а з питань,  віднесених до виключної компетенції  ради,  подає  їх  на затвердження відповідної ради;
     17) веде особистий прийом громадян;
     18) забезпечує    на    відповідній    території   додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
     18-1)   бере   участь  у  здійсненні  державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності в  межах  та  у  спосіб, встановлені  Законом  України  «Про  засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності» ( 1160-15 ); { Частину четверту  статті  42  доповнено  пунктом  18-1  згідно  із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }
     19) здійснює   інші  повноваження  місцевого  самоврядування, визначені цим та  іншими  законами,  якщо  вони  не  віднесені  до виключних  повноважень  ради  або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
     20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;
     {  Пункт  21  частини  статті 42 втратив чинність у зв’язку з втратою  чинності  Закону  N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }
     {  Пункт  22  частини  статті 42 втратив чинність у зв’язку з втратою  чинності  Закону  N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }
(  Офіційне  тлумачення  положень частини статті 42 див. в Рішенні онституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )
     5. Сільський,   селищний,  міський  голова  несе  персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
(  Офіційне  тлумачення  положень частини статті 42 див. в Рішенні Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )
     6. При здійсненні наданих  повноважень  сільський,  селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним — перед відповідною радою, а  з  питань  здійснення  виконавчими  органами  ради  повноважень органів  виконавчої  влади  —  також  підконтрольним   відповідним органам  виконавчої  влади.  Сільський,  селищний,  міський голова
щорічно  звітує  відповідно  сільській, селищній, міській раді про здійснення  державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.
{  Частина шоста статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }
(  Офіційне  тлумачення  положень частини статті 42 див. в Рішенні Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )
     7. Сільський,  селищний,  міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу  перед  територіальною  громадою  на відкритій  зустрічі  з  громадянами.  На  вимогу не менше половини депутатів відповідної ради  сільський,  селищний,  міський  голова зобов’язаний   прозвітувати  перед  радою  про  роботу  виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.
(  Офіційне  тлумачення  положень частини статті 42 див. в Рішенні Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )